Frauenschutzhaus Dresden: Poradenství 
logo_frauenschutzhaus

Frauenschutzhaus
Dresden e.V.

icon_telefon_klein Číslo nouzového volání pro ženy v tísni:
0351 - 281 77 88

Poradenství

Cílová skupina

Wir beraten Sie

Poskytujeme poradenství dospělým osobám ohroženým a postiženým domácím násilím a stalkingem.
Domácí násilí a pronásledování (stalking) se mohou přihodit komukoliv a kdykoliv. Postižení jsou lidé bez rozdílu věku, povolání a příjmů, náboženské příslušnosti a národnosti.

Násilnické chování v partnerském vztahu a rodině zpravidla není ojedinělým případem. Pachatelé nebo pachatelky celou situaci bagatelizují a vymlouvají se na stres, velké množství alkoholu nebo na údajné provokace. Po násilném činu možná projevují lítost a slibují, že se to již nikdy nebude opakovat. Po těchto slibech ale brzy následují další hrozby a násilnosti, které se často ještě stupňují.

Mnozí postižení zůstávají dlouhou dobu ve vztazích, ve kterých se cítí čím dál víc bezmocní a vydáni na pospas svým partnerům a které také negativně ovlivňují jejich zdraví. Důvodem je víra ve zlepšení situace, kvůli dětem nebo různým závislostem, možná i ze strachu, studu a pocitů viny a/nebo pocitů selhání.

Navázání kontaktu

Definujeme se jako poradenské středisko pro oběti domácího násilí, které při své práci preferuje proaktivní přístup. Dostáváme od policie (samozřejmě se souhlasem obětí) sdělení o jejím nasazení v případech domácího násilí a navážeme pak po krátké době s postiženými kontakt, abychom jim nabídli poradenství, pomoc a podporu. Policie nás rovněž informuje o obětech stalkingu, které požádají o pomoc. Těmto také nabízíme naše poradenské služby.

Naši nabídku mohou postižení samozřejmě vyhledat a využít také přímo a samostatně, nezávisle na zprostředkování.

Drážďanské Intervenční a koordinační centrum pro boj proti domácímu násilí /násilí v blízkém sociálním prostoru (D.I.K).

Dresdner Interventions- und Koordinierungsstelle zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt/ Gewalt im sozialen Nahraum

D.I.K.
Wiener Straße 80a
01219 Dresden

Tel.: 0351/ 8 567 210
Fax: 0351/ 8 567 564
dik@fsh-dresden.de

Nabídka a průběh poradenství pro postižené a ohrožené osoby

Wir beraten Sie

Drážďanské Intervenční a koordinační centrum pro boj proti domácímu násilí/ násilí v blízkém sociálním prostoru nabízí:

 • informace ve všech případech domácího násilí a v případě pronásledování (stalkingu)
 • poradenství, doprovázení, podporu
 • zprostředkování kontaktu s dalšími institucemi a poradnami

Dále poskytuje všeobecné informace:

 • o občanskoprávních možnostech v souladu se zákonem na ochranu proti násilí
 • o stalkingu
 • o rozvodu / rozchodu, úpravách týkajících se styku se společnými dětmi a svěření do výchovy
 • o možnostech policejní ochrany
 • o trestněprávních možnostech konání
 • o možných osobních bezpečnostních opatřeních
 • o pokračující nabídce poradenství a podpory

Neposkytujeme právní poradenství. V případě jazykových problémů jsou k dispozici tlumočníci.

Poradenství poskytujeme telefonicky, v našich poradnách (děti můžete přivézt s sebou) a v případě potřeby také u klientů doma. Poradenství mohou využít postižení jednou nebo vícekrát. (Všechny spolupracovnice jsou povinny zachovat mlčenlivost a na přání klientů může probíhat poradenství i anonymně.)

Policie a okresní soud mají následující možnosti:

V případě násilných činů v domácím prostředí může policie pachateli/ pachatelce udělit příkaz zdržovat se po dobu 7 dní na jiném místě, odebrat mu/ jí klíč a zakázat mu/ jí další vstup do bytu. V případě, že není možné odvrátit akutní ohrožení jinak, je policie oprávněna pachatele/ pachatelku na krátkou dobu zajistit.

"Ten, kdo se dopustí násilí, musí jít"- to je princip, který je aplikován v zákoně o občanskoprávní ochraně před násilnými činy a před pronásledováním (Zákon o ochraně před násilím):

 • § 1umožňuje podat u soudu návrh na přijetí tzv. ochranných nařízení, jako např. zákaz vyhrožování, týrání, zákaz přiblížit se a zákaz obtěžování.
  Porušení těchto nařízení je trestným činem.
 • § 2 umožňuje požádat soud o přidělení společně užívaného bytu. Soud také může rozhodnout o zákazu vstupu do tohoto bytu.

Zároveň může soud udělit pachateli/ pachatelce zákaz vypovědět nájemní smlouvu nebo znesnadňovat užívání bytu.

Kromě poradenství osobám ohroženým a postiženým násilím je naše práce dále zaměřená na regionální propojení, kooperaci a koordinaci k tématu domácí násilí a stalking.

Naše nabídka pro instituce a organizace, nabídka projektů:

Nabízíme:

Další vzdělávání a odborné konzultace pro dobrovolníky, multiplikátory a kvalifikované pracovníky. Přitom si mohou vybrat z nabídky informačních rozhovorů, dalšího vzdělávání, školení nebo seminářů zaměřených na téma domácí násilí a stalking.

Exit this website EXIT