Nhà bảo trợ phụ nữ Dresden 
logo_frauenschutzhaus

Frauenschutzhaus
Dresden e.V.

icon_telefon_klein Số điện thoại khẩn cấp dành cho chị em gặp nạn:
0351 - 281 77 88

postkarten_motiv_01 postkarten_motiv_01 postkarten_motiv_01 postkarten_motiv_01 postkarten_motiv_01

Số điện thoại khẩn cấp dành cho chị em gặp nạn

icon_telefon_gross 0351 - 281 77 88

Tư vấn

Beratung durch die D.I.K.

Trung tâm can thiệp và điều phối công tác chống bạo lực trong gia đình/bạo lực trong phạm vi xã hội lân cận (D.I.K).

Chúng tôi tư vấn những người đã trưởng thành là nạn nhân của bạo lực trong gia đình và nạn stalking.

Nhà bảo trợ phụ nữ

Frauenschutzhaus Dresden

Chị em phụ nữ bị dọa đánh đập hay đã là nạn nhân bị đánh đập có thể mang con cái của họ đến nhà bảo trợ phụ nữ để tìm nơi nương tựa.

Quyên góp

Bạn muốn ủng hộ công tác của chúng tôi? Chúng tôi vui mừng đón nhận mọi sự quyên góp.

Tài khoản quyên góp:
Frauenschutzhaus Dresden e.V.
IBAN: DE68 8707 0024 0791 5507 00
BIC: DEUTDEDBCHE
(Deutsche Bank 24)

Exit this website EXIT