Frauenschutzhaus Dresden: Liên lạc 
logo_frauenschutzhaus

Frauenschutzhaus
Dresden e.V.

icon_telefon_klein Số điện thoại khẩn cấp dành cho chị em gặp nạn:
0351 - 281 77 88

Liên lạc

Nhà bảo trợ phụ nữ

logo_frauenschutzhaus

Số điện thoại khẩn cấp dành cho chị em gặp nạn
0351 - 281 77 88

PF 210 130
01261 Dresden

 

Tư vấn

Dresdner Interventions- und Koordinierungsstelle zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt/ Gewalt im sozialen Nahraum

Trung tâm can thiệp và điều phối công tác chống bạo lực trong gia đình/bạo lực trong phạm vi xã hội lân cận (D.I.K).

D.I.K.
Wiener Straße 80a
01219 Dresden

Tel.: 0351/ 8 567 210
Fax: 0351/ 8 567 564
dik@fsh-dresden.de

Exit this website EXIT